PRIVACYVERKLARING APK Station Nieuwegein

APK Station Nieuwegein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. APK Station Nieuwegein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring;
 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.
Als AKP Station Nieuwegein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
 Administratieve doeleinde;
 Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) zullen wij onder meer de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
 Voornaam;
 Achternaam;
 Telefoonnummer;
 E-mailadres;
 Geslacht;
Uw persoonsgegevens worden door APK Station Nieuwegein opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna
alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door ons verwerkt ten behoeve van
het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
 Voornaam;
 Achternaam;
 E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode dat men de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder en/of
geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde worden door ons
verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of
gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn o.a.:
 mondelinge toestemming;
 afgifte visitekaartje;
 koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 Voornaam;
 Achternaam;
 Telefoonnummer;
 E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder
en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door ons verwerkt ten behoeve van het
uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is
de arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) zullen wij onder meer de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
 Voornaam;
 Achternaam;
 Telefoonnummer;
 E-mailadres;
 Geboortedatum;
 Salarisgegevens;
 Kopie ID;
 BSN-nummer;
 Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wij beschermen de gegevens die wij ontvangen
 Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Wij beschermen de gegevens die wij versturen of met derden delen
 Als we persoonsgegevens moeten versturen naar landen buiten de Europese
Economische Ruimte, handelen we in lijn met toepasselijke wetgeving voor de
transfer van persoonsgegevens. We sturen alleen persoonsgegevens wanneer we
vereiste, passende waarborgen hebben.
 Als wij externe dienstverleners of andere derden inschakelen die toegang hebben tot
persoonsgegevens van onze klanten, dan sluiten we met die partij een (sub-
)verwerkersovereenkomst. Wij werken met derde partijen die voldoen aan onze
beveiligingsvereisten.
 Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!

Contactgegevens
APK Station Nieuwegein
Montageweg 28
3433 NT
Nieuwegein
Info@apkstationnieuwegein.nl